ประกาศโรงเรียนสองแคววิทยาคมเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่ครัว/พ่อครัว จำนวน 1 อัตรารับเอกสารและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 22 – 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

Read more

ประกาศโรงเรียนสองแคววิทยาคมเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ จำนวน 1 อัตรารับเอกสารและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 22 – 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

Read more

ประกาศโรงเรียนสองแคววิทยาคมเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานงานทั่วไป (นักการภารโรง) จำนวน 1 อัตรารับเอกสารและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 22 – 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศโรงเรียนสองแคว

Read more

ประกาศจากโรงเรียนสองแคววิทยาคม เรื่อง งดจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ (On-site) เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๒) ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในจังหวัดเชียงใหม่

Read more

ประกาศโรงเรียนสองแคววิทยาคมเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรารับเอกสารและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 7 – 14 มิถุนายน พ.ศ.2564

ประกาศโรงเรียนสองแคว

Read more

ประกาศโรงเรียนสองแคววิทยาคมเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่ครัวโรงเรียนสองแคววิทยาคม 1 อัตรารับเอกสารและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 7 – 14 มิถุนายน พ.ศ.2564

ประกาศโรงเรียนสองแคว

Read more