ประกาศจากโรงเรียนสองแคววิทยาคม เรื่อง งดจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ (On-site) เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๒) ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในจังหวัดเชียงใหม่