อัตลักษณ์และเอกลักษณ์สถานศึกษา

อัตลักษณ์ : รักการทำงาน

คำอธิบายอัตลักษณ์

รักการทำงาน คือ ผู้เรียนมีความสามารถในการทำงานอย่างเป็นระบบ โดยมีการวางแผนการทำงาน
ดำเนินงานตามแผนที่วางไว้อย่างรอบคอบ เอาใจใส่ มีมานะ พากเพียร จนเกิดผลการดำเนินงานที่สำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีคุณภาพ ทำงานอย่างมีความสุขมุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง สามารถทำงานโดยใช้กระบวนการกลุ่มมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต สามารถศึกษา
แหล่งข้อมูลและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพ ที่ตนเองสนใจ

เอกลักษณ์ : โรงเรียนวิถีชุมชน

คำอธิบายเอกลักษณ์

โรงเรียนวิถีชุมชน คือ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง