วิสัยทัศน์

เร่งพัฒนาวิชาการ ประสานงานในองค์กร

มุ่งสอนคุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี

ตามวิถีชุมชน