พันธกิจและเป้าประสงค์สถานศึกษา

พันธกิจ

1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

2. พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารในองค์กร

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชน ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการทำงานด้านอาชีพ

5. ส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้

6. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามค่านิยม 12 ประการ

7. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน มีความรู้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

เป้าประสงค์

ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม ใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง
เหมาะสม โรงเรียนมีการแสวงหาและส่งเสริมการสร้าง ผลิต นวัตกรรมใหม่ๆ ดำเนินชีวิตตามแนวทาง
พระราชดำริ องค์กรมีการประสานงานอย่างเป็นระบบโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน