ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหาร

นางระพีพรรณ สุขสงวน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวธีรนุช  จันทร์กองแก้ว
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางนพพร  มีแสง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มงานอำนวยการ

นางสุภาพ  คำภิระ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป


นายศรายุทย์  สุริยะมล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นายณัฐพงศ์  โพธิวงศ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ