ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสุภาพ  คำภิระ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป