วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา

วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา

พัฒนาวิชาการ ประสานงานระบบองค์กร มุ่งสอนการใช้เทคโนโลยี มีคุณธรรม น้อมนำโครงการ
อันเนื่องจากพระราชดาริ

คำอธิบายวิสัยทัศน์

นักเรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานที่จำเป็นตามหลักสูตร มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตามค่านิยม 12 ประการ แสวงหาความรู้ด้วยตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลาย พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องอย่างเต็มศักยภาพ และใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม มีการบูรณาการเรียนรู้ตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ครูและผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มีการบริหารจัดการติดต่อประสานงานอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งสร้างโอกาส
และการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง