ข้อมูลเบื้องต้นของสถานศึกษา

ตราประจำโรงเรียนสองแคววิทยาคม : พระบรมธาตุดอยน้อย ประดิษฐานบนอักษรย่อ
ส.ค.ว. มีแสงรัศมีล้อมรอบ

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนสองแคววิทยาคม
  • พระบรมธาตุดอยน้อย เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอำเภอดอยหล่อ หมายถึง ความร่มเย็นเป็นสุข
  • แสงรัศมีล้อมรอบ เปรียบประดุจปัญญาอันรุ่งโรจน์ และความก้าวหน้า
  • แถบริบบิ้นชื่อโรงเรียน หมายถึง ความผูกพัน ความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

สีประจำโรงเรียน:

เขียว – เหลือง
เขียว หมายถึง ความก้าวหน้า ความอุดมสมบูรณ์
เหลือง หมายถึง ความมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดี

ดอกไม้ประจำโรงเรียน: ดอกพิกุล

สภาพพื้นที่ของสถานศึกษา

โรงเรียนสองแคววิทยาคม ตั้งอยู่ในอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่มีภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็น
เขตแห้งแล้ง สภาพดินส่วนใหญ่เป็น ดินลูกรัง เนื้อที่เพราะปลูกมีน้อย มีเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอแม่วาง
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเวียงหนองล่อง ( จังหวัดลำพูน ) และอำเภอจอมทอง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอจอมทอง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอสันป่าตอง

ประวัติโรงเรียนสองแคววิทยาคม

โรงเรียนสองแคววิทยาคม ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2520 ผู้ร่วมก่อตั้งโรงเรียน คือ
นายอำนวย กาบวัง (กำนันตำบลดอยหล่อ) พร้อมด้วยคณะสภาตำบลสองแควในขณะนั้นร่วมกับนายเดชา เลา
วนานนท์ พระราชสิทธาจารย์ (เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่) และผู้ใหญ่บ้านในตำบลทุกคนใช้เงินบริจาคจากสภา
ตำบลและพระราชสิทธาจารย์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับตำบล ตั้งอยู่ตำบลสองแคว อำเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ 45 กิโลเมตร เนื้อที่ของโรงเรียนได้จากการบริจาคของประชาชน
ในท้องถิ่นและ การยกประโยชน์ให้ของกรมทางหลวง รวมเนื้อที่จำนวน 79 ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา สร้างเป็น
อาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง โดยมี นายสนอง นุ่มรักแย้ม เป็นครูใหญ่คนแรก

สภาพปัจจุบัน

ปัจจุบันโรงเรียนสองแคววิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 94 หมู่ที่ 14 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอย
หล่อ จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50160 โทรศัพท์/โทรสาร 050-08038 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เปิดให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง
มัธยมศึกษาปีที่6 โรงเรียนสองแคววิทยาคมมีเขตพื้นที่บริการการศึกษาประกอบไปด้วย อำเภอดอยหล่อ 4
ตำบล ประกอบด้วยตำบลดอยหล่อ ตำบลสองแคว ตำบล ยางคราม และ ตำบลสันติสุข นอกจากนี้โรงเรียน
ยังได้มีโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนชาติพันธ์ต่าง ๆ อาทิเช่น กระเหรี่ยง ม้ง ลั่ว ลีซอ และ
ลาหู่ ที่มีฐานะยากจนและมีที่พักอาศัยห่างจากโรงเรียนมากกว่า 50 กิโลเมตร ในเขตอำเภอจอมทอง อำเภอ
ฮอด อำเภออมก๋อย อำเภอแม่แจ่ม อำเภอแมะสะเรียง อำเภอเวียงแหง และจังหวัดเชียงราย โดยพักอาศัยใน
บ้านพักของโรงเรียน ซึ่งจำนวนนักเรียนบ้านพักได้เพิ่มมากขึ้นทุกปี โรงเรียนสองแคววิทยาคมได้รับการ
พิจารณาให้เข้าร่วมโครงการ หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน และได้ผ่านการตรวจประเมินโครงการ ฯ จาก
คณะกรรมการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานเพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบหนึ่งอำเภอหนึ่ง
โรงเรียนในฝันเมื่อวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ได้รับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ.) สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน พระราชทานเมื่อ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 อีกทั้งยังได้รับ
พระราชทานเกียรติบัตรสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ชั้นที่ 1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
พระราชทานเมื่อ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557 โรงเรียนสองแคววิทยาคมผ่านการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบที่สาม (พ.ศ.2554 – 2558 ) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ 2556 และผ่านการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบที่สี่ (พ.ศ.2559 – 2564 ) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 17 เดือน กรกฎาคม 2564 ในระดับคุณภาพดี


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระ
เมตตาโปรดเกล้ารับโรงเรียนสองแคววิทยาคมเป็นโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชดำริ เมื่อวันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 นอกจากนี้โรงเรียนสองแคววิทยาคมยังได้การ
คัดเลือกรางวัลชนะเลิศอ้นดับที่1 เป็น โรงเรียนต้นแบบการดำเนินโครงการพระราชดำริ จากสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 เมื่อวันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 และสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเสด็จพระราชดำเนินติดตามการดำเนินงาน
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนสองแคววิทยาคม เมื่อวันที่ 27
เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 นำมาซึ่งความปราบปลื้มปิติยินดี และความมุ่งมั่นของผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง
และเครือข่ายทางการศึกษา ในการดำเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีความสมบูรณ์ทาง
ร่างกายจิตใจ และมีความพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาขับเคลื่อนประเทศชาติ ตามพระราชดำริ
สืบไป